فهرست

ستاد کشیک نوروزی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی بابل

ستاد کشیک نوروزی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی بابل مستقر در بیمارستان آیت الله روحانی  جهت ارائه پیشنهادات،انتقادات وشکایات باشماره ( 01132238202 )،(01132238209) تماس حاصل فرمائید.