فهرست

آخرین نشست هیات رئیسه دانشگاه علوم پزشکی بابل

به گزارش روابط عمومی وامور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی بابل، آخرین نشست هیات رئیسه دانشگاه با حضور دکتر سید فرزاد جلالی سرپرست دانشگاه علوم پزشکی بابل در پایان سال ۱۳۹۶مورخ:96/12/27 در دفتر معاونت توسعه مدیرت ومنابع  دانشگاه برگزار شد.