فهرست

دید و بازدید نوروزی دکتر قاسم زاده معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بابل

به گزارش روابط عمومی وامور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی بابل، دکتر قاسم زاده معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بابل بعد از تحویل  سال  از اورژانس بیمارستان شهید یحیی نژاد و شهید بهشتی دید و بازدیدنمودند.