فهرست

بازدید نوروزی معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بابل از مرکز آموزشی و درمانی شهید دکتر بهشتی

به گزارش روابط عمومی وامور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی بابل، دکتر پرویز امری معاون آموزشی دانشگاه بهمراه دکتر یوسف یحیی پور مدیر تحصیلات تکمیلی و خانم سمیه اولادی کارشناس ارزشیابی معاونت آموزشی، در راستای برنامه ارزشیابی و اعتباربخشی اختصاصی آموزشی بیمارستانهای آموزشی، از مجموعه برنامه های تحول و نوآوری آموزش پزشکی، در ششم فروردین ماه سال 1397 با حضور در واحد آموزش بیمارستان شهید بهشتی و برخی بخش های آموزشی، عید نوروز را به همکاران تبریک گفتند. ایشان جلسه ای با حضور مسئولین و کارشناسان آموزش مرکز مربوطه تشکیل دادند و ضمن تشریح سنجه های اعتباربخشی آموزشی به اهتمام بیشتر مسئولین، اعضای هیئت علمی، فراگیران و کارشناسان مرتبط برای ارتقای سطح کمی و کیفی آموزش و تکمیل سنجه های مرتبط در سال 1397 اشاره نمودند.