فهرست

اطلاعیه / نمایشگاه پیشگیری از اعتیاد ویژه هفته مبارزه با مواد مخدردرمعاونت بهداشتی

نمایشگاه پیشگیری از اعتیاد ویژه هفته مبارزه با مواد مخدرمورخ  یکشنبه ،10 تیرلغایت سه شنبه ۱۲ تیرماه 97  ساعت 9 الی 13 و18 الی 21درمعاونت بهداشتی بابل برگزار می شود.