فهرست

تغییر ساعت کار در دانشگاه علوم پزشکی بابل

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی بابل، براساس نامه استانداری مازندران و با دستور رئیس دانشگاه علوم  پزشکی بابل، ساعت شروع و پایان کار دانشگاه علوم پزشکی بابل از دوشنبه اول مرداد تا پایان مرداد از ساعت 30/6 صبح تا 30/13بعد از ظهر می باشد.