فهرست

توصیه‌های کرونایی به دانش‌آموزان

روابط عمومی و امور بین الملل «دانشگاه علوم پزشکی بابل»:

خوراکی خود را به دیگران تعارف نکنید
ممنوعیت دست دادن و بغل کردن دوستان و معلمان
شستن مرتب دست‌ها با صابون به مدت ۲۰ثانیه
حفظ فاصله ۲ متری با دیگر دانش آموزان
ممنوعیت خرید از بوفه مدارس
 استفاده از ماسک 
 مصرف غذا در بسته‌بندی مناسب
به همراه داشتن محلول ضدعفونی
 نگهداری لباس مدرسه در محل جداگانه در خانه
شستن هفتگی و جداگانه لباس‌های مدرسه