فهرست

تجلیل از پژوهشگران برتر در دانشگاه علوم پزشکی بابل

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بابل، در مراسم گرامیداشت هفته پژوهش معاونت تحقیقات وفناوری دانشگاه از پژوهشگران و دانشجویان  برتر دانشگاه تجلیل وتقدیر بعمل آوردند.

اسامی پژوهشگران برتر دانشگاه علوم پزشکی بابل سال 1396  بدین شرح می باشد:

پژوهشگران برتر:

1)  دکتر صدیقه اسماعیل زاده2 )  دکتر منصور بابائی3)  دکتر محمدعلی جهانی 4)  دکتر محمدرضا حسنجانی روشن

5)  دکتر سیدرضا حسینی 6)  دکتر سینا حقانی فر 7)  دکتر فرزان خیرخواه 8)  دکتر مریم سیدمجیدی 9)  دکتر علی شبستانی منفرد10)  دکتر مهدی رجب نیا 11)  دکتر عبدالایمان عموئی12)  دکتر فاطمه غفاری13)  دکتر محبوبه فرامرزی14)  دکتر سمانه قره خانی15)  دکتر سهراب کاظمی 16)  دکتر عمادالدین موعودی 17)  دکتر زهرا مولانا

پژوهشگر برتر بخش کارکنان ) آقای همت قلی نیا(   ، پژوهشگر برتر دانشجویی (آقای محمد زمانی )

پژوهشگران برتر منتخب پژوهشکده سلامت :

1)دکتر معصومه بیانی 2)  دکتر محمد شیرمردی3)  دکتر ریحانه معینی

داوران برتر :1)  دکتر پیام سعادت 2)  دکتر پروانه میرانی 3)  دکتر محسن وکیلی 4)  دکتر آزاده هرندی

    فناور برتر دانشگاه: (رضوانه قاسم نژاد )

    مجلات منتخب:

1)  مجله علمی پژوهشی دانشگاه (سردبیر: دکتر یداله زاهدپاشا)

2)  مجله انگلیسی IJMCM   (سردبیر: دکتر هاله اخوان نیاکی)