فهرست

اولین روز نمایشگاه پویایی، بالندگی و جوانی جمعیت شهرستان بابل

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بابل ،اولین روز نمایشگاه پویایی،بالندگی و جوانی جمعیت شهرستان بابل توسط معاونت بهداشتی مورخ ۱۷ تیر۹۶ در محل پیاده راه آیت‌اله سعیدی بابل جنب مجتمع عطرزیستان برگزار شد.

نمایشگاه تا ۲۰ تیر ۹۶ هر روز ساعت: ۱۲-۹ و ۲۲-۱۸ در محل فوق دایر می باشد.