فهرست

اطلاعیه/ کارگاه منطقه ای اعتبار بخشی آموزشی مراکز آموزشی، درمانی در بیمارستان آیت الله روحانی (ر ه)

معاونت آموزشی دانشگاه در نظر دارد، کارگاه منطقه ای اعتبار بخشی آموزشی مراکز آموزشی، درمانی به منظور توانمندسازی اعضای محترم هیات علمی، مدیران و کارشناسان دانشگاه ها ی علوم پزشکی و مراکز آموزشی،درمانی کلان منطقه یک در امراعتباربخشی اختصاصی آموزشی را روز پنج شنبه 22 شهریور 97 ساعت 9 صبح الی 13  در بیمارستان آیت الله روحانی (ر ه) برگزار نماید.