فهرست

 آگهی اعلام نتایج اولیه جهت بررسی پرونده داوطلبان آزمون جذب نیروی شرکتی کمک پرستار دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی ودرمانی بابل

         

                                                   

                                                   آگهی اعلام نتایج اولیه جهت بررسی پرونده داوطلبان آزمون جذب نیروی شرکتی کمک پرستار

دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی  درمانی بابل

*******

به اطلاع کلیه داوطلبان شرکت کننده درآزمون کمک پرستاری درتاریخ 1397/6/23 می رساند:

  1.  جهت رویت و دریافت نمره خام آزمون می توانند با کد رهگیری اولیه زمان ثبت نام به سایت دانشگاه به آدرسassistantnurse.mubabol.ac.ir  مراجعه نمایند.
  2.  باتوجه به بند شرایط اختصاصی مندرج در اطلاعیه اولیه ثبت نام درآزمون ، نمره حدنصاب قبولی اولیه درآزمون مذکور(50%میانگین سه نفراول)  نمره 40 تعیین گردید.
  3.  دارندگان حدنصاب نمره قبولی اولیه ( نمره 40 به بالا) برای بررسی پرونده ، باداشتن مدارک ذیل به معاونت توسعه مراجعه نمایند.

الف) اصل و یک نسخه کپی شناسنامه ازهمه صفحات

ب) اصل و یک برگ کپی کارت ملی

ج) اصل کارت پایان خدمت یا معاف ازخدمت بهمراه یک برگ کپی ( برای آقایان)

د) اصل ویک برگ پرینت برگه  نمره خام

ه) داوطلبان متقاضی استفاده ازسهمیه بومی شهرستان بابل و یا سه شهرمجاور (قائمشهر-آمل – بابلسر) مطابق با بندب شرایط اختصاصی مندرج در اطلاعیه اولیه ثبت نام درآزمون : اصل مدرک تحصیلی درمقطع متوسطه و دیپلم بهمراه یک برگ کپی

و ) متقاضیان استفاده ازسهمیه های 5% ویا 25% ایثارگران : اصل تائیدیه بنیاد شهید و امورایثارگران شهرستان یا استان مربوطه

ز) اصل وکپی گواهینامه کمک پرستاری یک ساله مورد تائید وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی

ح ) یک عدد پوشه مقوایی و گیره پرونده

تبصره (1): بدیهی است کسب حد نصاب نمره قبولی آزمون کتبی و دعوت برای بررسی پرونده، راستی آزمایی اطلاعات و خوداظهاری داوطلبان به هیچ وجه به منزله قبولی وورود به آزمون مصاحبه عملی نخواهد بود و صرفاً جهت تکمیل بخشی ازفرآیند کلی آزمون می باشد.

تبصره (2): پس از فرآیند بررسی و راستی آزمایی از پرونده های واجدین شرایط، جهت دعوت به مرحله مصاحبه ازهرسهمیه(25% معرفی شده ازبنیاد شهید وامورایثارگران شهرستان بابل، 5% ایثارگران و آزاد) بارعایت جمیع قوانین و دستورالعمل اجرایی آزمون، به میزان 2 برابر ظرفیت اعلان نهایی  خواهد شد.

تبصره (3): تاریخ ارائه مدارک راستی آزمایی وبررسی پرونده داوطلبان ازروز شنبه مورخ  1397/9/3 لغایت 1397/9/7 ( به استثنای روز یکشنبه مورخ 1397/9/4 که تعطیل رسمی می باشد) ازساعت صبح الی 14 بعدازظهر درمحل معاونت توسعه دانشگاه بوده و بدیهی است تاریخ های مذکور به هیچ وجه قابل تمدید نبوده وعدم مراجعه واجدین شرایط درمحدوده ی زمانی مشخص شده به منزله انصراف ازادامه مراحل آزمون و جذب  می باشد.