فهرست

انجام تست تشخیص کرونا بیماران بستری در "آزمایشگاه جامع تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی بابل"

دکتر رضا قدیمی معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی بابل گفت: این آزمایشگاه با آماده سازی وسایل و مواد لازم و انجام اولین آزمایش راه اندازی و پس از تائید آزمایشات اولیه، از سوی انستیتو پاستور ایران، در تاریخ ۱۷ اسفند مجوز رسمی آزمایشگاه جامع سلامت وزارت بهداشت را دریافت و رسما آغاز بکار نمود.
وی با اشاره به اینکه آزمایشگاه جامع تحقیقات تحت نظارت معاونت پژوهشی دانشگاه می باشد، بیان داشت: فقط از بیماران بستری مشکوک به کرونا در بیمارستانهای تابعه دانشگاه نمونه گیری می گردد و به این آزمایشگاه ارسال می شود.