فهرست

اطلاعیه برای پسرانی که برگه اعزام بخدمت در دست دارند

با پرینت پذیرش در آزمون سراسری با مراجعه به دفتر پلیس +10 شهر خود برای صدور معافیت تحصیلی اقدام و برگه معافیت تحصیلی صادر شده را بهمراه مدارک اصلی در زمان تحویل مدارک که متعاقبا اعلام میگردد به  پذیرش وثبت نام دانشگاه تحویل دهند.  

   ضمنا مبلغ دریافتی پلیس +1 0بابل به آنان از جانب مسئول دفتر مذکور مسترد خواهد شد.

در غیر اینصورت (کسانی که برگه اعزام بخدمت در دست دارند) میتوانند در روز شنبه تاریخ 24آبان به  پذیرش و ثبت نام دانشگاه برای صدور معافیت مراجعه نمایند.

 بدیهی است برای مابقی پسران جهت صدور معافیت  بعدا اطلاع رسانی می گردد