فهرست

تاکنون ۹۳ مورد اهدا عضو در دانشگاه علوم پزشکی بابل انجام شد

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بابل از ۹۳ مورد اهدای عضو از ابتدای سال ۱۳۸۵ تاکنون در بابل خبر داد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی بابل، دکتر محمدیان به مناسبت ۳۱ اردیبهشت رو اهدای عضو گفت: اهدای عضو از سال ۱۳۷۹ بعد از فتوای امام (ره) در مجلس به تصویب رسید و از همان زمان فعالیت مربوط به اهدا عضو در وزارت بهداشت شروع گردید.
دکتر مهدی محمدیان معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بابل اذعان داشت: دانشگاه علوم پزشکی بابل از سال ۱۳۸۵ به طور رسمی فعالیت اهدای عضو را شروع نموده و از همان سال تاکنون ۹۳ مورد اهدا عضو در دانشگاه علوم پزشکی بابل انجام شد که در دو سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نوزده مورد اهدا عضو صورت پذیرفت.
وی ادامه داد و گفت: بیمارانی که به هر علتی دچار مرگ مغزی می شوند بعد از تایید تیم پزشکی شامل پزشکان مغزو اعصاب ، جراح مغز و اعصاب، پزشک داخلی، پزشک بیهوشی و پزشک قانون و تایید مبنی بر مرگ مغزی بیمار، مراحل اهدا عضو بعد از اخذ رضایت از خانواده و نزدیکان شروع خواهد شد.