فهرست

اعضای کمیته اقتصاد مقاومتی

الف) کمیته اقتصاد مقاومتی در سطح دانشگاه در دو بخش اساتید و دانشجویان

ب)کمیته مرکزی اعضاء کمیته دانشگاهی

 

بخش اساتید:

۱- رئیس دانشگاه (رییس کمیته)

۲- مسئول دبیرخانه کمیته

۳- مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه

۴- معاون تحقیقات وفناوری دانشگاه یا نماینده

۵- معاون آموزشی یا نماینده ایشان

۶- دبیر هم اندیشی استادان

۷- معاون توسعه ومدیریت منابع یا نماینده ایشان

۸- اساتید نخبه و صاحب نظر به حسب موضوع

۹- :مسئول روابط عمومی دانشگاهبخش دانشجویی:

۱- معاون فرهنگی دانشگاه(رییس کمیته) :آقای دکترعبدالایمان عموئی

۲- نماینده دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه: آقای مهندس عیسوی-

۳- دبیران تشکل های دانشجویی فعال:خانم فاطمه نیکزاد

بسیج دانشجویی :آقای احسان ذبیحی

۴- دبیران انجمن های علمی فعال(متناسب با موضوع جلسه):فاطمه ایزدپناه

۵- نماینده معاونت پژوهشی

۶- نمایندگان مراکز تحقیقاتی و پژوهشگاه های کاربردی و فعال دانشگاه:دکترآرام تیرگر-

۷- نماینده تیم های رسانه ای :خانم صفورا عبدالهاشم پور

۸- دعوت از کارشناسان سازمانهای مرتبط