فهرست

برنامه اجرایی کمیته اقتصاد مقاومتی

برنامه اجرایی و مصوبات کمیته ی اقتصاد مقاومتی دانشگاه علوم پزشکی بابل

صورتجلسه شماره 37 کمیته اقتصاد مقاومتی یکشنبه 94/11/11

۱- مقرر گردید کارگاه دور روزه اقتصاد مقاومتی با محوریت کارکنان و کارپردازان دانشگاه برگزار گردد. (معاونت توسعه : آقایان محسنی و علیزاده ، معاونت فرهنگی:آقای محمدنیاء)

۲- مقرر گردید لیست کالاهای پر مصرف به کمیته اقتصاد مقاومتی دانشگاه ارائه گردد. ( آقایان محسنی و علیزاده معاونت توسعه )

۳- مقرر گردید جلسه ای با رابطین فرهنگی معاونت در زمینه اقتصادمقاومتی برگزار شود. ( معاونت فرهنگی)

۴- با پیشنهاد مسئول بسیج دانشجویی اردوهای راهیان نور امسال با موضوع اقتصاد مقاومتی تنظیم و جزوات و راویان این اردوها به این مقوله مهم پرداخته می شود.

۵- برگزاری سخنرانی با موضوع سبک زندگی و اقتصاد مقاومتی در زیارت عاشورا ماهی یکبار ( آقای عیسیوی نهاد رهبری)

۶- پیگیری نشریه اقتصاد مقاومتی دانشگاه ( آقای عیسوی، نهاد رهبری)

۷- پیشنهاد گردید همایش سالانه اقتصادمقاومتی دانشگاه اردیبهشت سال آینده برگزار شود. ( معاونت فرهنگی)